Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

PUP_GL.jpg (479 KB)Powiatowy Urząd Pracy

ul. Mickiewicza 3 
69-100 Słubice

Dyrektor : Robert Martyn

tel.: (0-95) 758 36 08
fax: (0-95) 758 36 09
(szczegółowe dane teleadresowe)

e-mail:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (na portalu EPUAP)  
Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach:

www.pupslubice.pl

Godziny pracy:


Pon.-Ptk 7.00-15.00


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


pup-logonew2.jpg (106 KB)

 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119 ze zm.), zwanego dalej RODO, Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach (zwany dalej Urzędem) mający siedzibę przy ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

2. Wymogi prawne
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednak odmowa podania  wymaganych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udzielenia pomocy przez Urząd.

3. Podstawy przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

·realizacji zadań przez Urząd i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

·realizacji zadań przez Urząd i wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4. Odbiorcy danych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

·Podmioty publiczne – na podstawie przepisów prawa;

·Podmioty prywatne – na podstawie przepisów prawa, w przypadku korzystania z różnych form aktywizacji osób bezrobotnych lub poszukujących pracy;

·Podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Przechowywanie danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe związane z realizacją zadania publicznego będą przechowywane:

·dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy – przez okres trwania rejestracji w Urzędzie i przez okres 50 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy;

·dla podmiotów i pracodawców – przez okres niezbędny do zakończenia danej formy wsparcia oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji archiwalnej ustalonej zgodnie z odrębnymi przepisami;

·pozostałe osoby -  przez czas realizacji zadań Administratora, a następnie - zgodnie z obowiązującą u Administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.

6. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Urząd
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Urząd do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Organem nadzorczym w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane te są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

8. Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach jest Pani Joanna Kos. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość pisemnie:

·na adres siedziby Urzędu;

·na adres poczty elektronicznej: organizacyjny@pupslubice.pl

lub telefonicznie tel. 95 759 09 26 w godzinach pracy urzędu.

9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza UE)/organizacji międzynarodowych.

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane przetwarzane w Urzędzie nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Teren Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach objęty jest systemem monitoringu.

Wejście osoby w strefę objętą systemem monitoringu równoznaczne jest z wyrażeniem przez nią zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery systemu. Szczegółowa klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Pracy zawarta jest Polityce Ochrony Danych (załączniku nr 2 do POD – poz. 28) i dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu, do wglądu w dziale OA oraz na tablicy ogłoszeń (parter PUP).


Wszystkie niezbędne klauzule informacyjne znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (LINK)

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 632
Podmiot udostępniający: POWIATOWY URZĄD PRACY w SŁUBICACH
Nazwa dokumentu: Kontakt
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Rafał Ossowski
Osoba, która udostępnia informację: Rafał Ossowski
Data wytworzenia informacji: 11.05.2010 15:52:21
Data udostępnienia informacji: 11.05.2010 15:52:21
Data ostatniej aktualizacji: 19.01.2024 07:47:53
Rejestr zmian