Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Załącznik do uchwały Nr 484/21

Zarządu Powiatu Słubickiego

z dnia 10 listopada 2021 r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO

URZĘDU PRACY W SŁUBICACH

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną, zasady wewnętrznej organizacji i funkcjonowania oraz zakres działania Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

§ 2.   Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)     PUP lub urzędzie – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy
w Słubicach;

2)     Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Słubickiego;

3)     Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w  Słubicach;

4)     Głównym Księgowym – należy przez to rozumieć Głównego Księgowego Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach;

5)     Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć CAZ, dział, referat
lub samodzielne stanowisko pracy w PUP;

6)     FK – należy przez to rozumieć Dział Finansowo-Księgowy;

7)     OA – należy przez to rozumieć Dział Ogólno-Administracyjny;

8)     CAZ – należy przez to rozumieć Centrum Aktywizacji Zawodowej;

9)     REiŚ –  należy przez to rozumieć referat Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń;

10)     RURPiWK – należy przez to rozumieć Referat Usług Rynku Pracy i Współpracy
z Klientem;

11)     RPRP – należy przez to rozumieć Referat Realizacji Programów Rynku Pracy;

12)     Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

13)     Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach;

14)     RWA – należy przez to rozumieć Rzeczowy Wykaz Akt;

15)     SYRIUSZU-u – należy przez to rozumieć system informatyczny realizujący zadania z obszaru rynku pracy;

16)     PŁATNIK-u – należy przez to rozumieć program do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z ZUS;

17)     FP – należy przez to rozumieć Fundusz Pracy;

18)     PRRP – należy przez to rozumieć Powiatową Radę Rynku Pracy;

19)     EFS – należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Społeczny;

20)     ZFŚS – należy przez to rozumieć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;  

21) PFRON – należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób   Niepełnosprawnych;

22)     EURES – należy przez to rozumieć sieć europejskich służb zatrudnienia;

23)     Standardach – należy przez to rozumieć standardy usług rynku pacy;

24)     ZUS – należy przez to rozumieć Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

25)     US – należy przez to rozumieć Urząd Skarbowy;

26)     GUS – należy przez to rozumieć Główny Urząd Statystyczny;

27)     UE – należy przez to rozumieć Unię Europejską;

28)     EOG – należy przez to rozumieć Europejski Obszar Gospodarczy;

29)     BIP –  należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej;

30)     KPA – należy przez to rozumieć Kodeks postępowania administracyjnego;

31)     KC – należy przez to rozumieć Kodeks cywilny;

32)     OPS – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział II

Przedmiot i zakres działania

 

§ 3. Przedmiot i zakres działania PUP określa statut.

§ 4. Przy realizacji zadań PUP współdziała w szczególności z:

1)  innymi jednostkami publicznych służb zatrudnienia;

2)  organami rządowej administracji ogólnej;

3)  jednostkami samorządu terytorialnego;

4)  radami rynku pracy;

5)  organizacjami pracodawców;

6)  poszczególnymi pracodawcami;

7)  związkami zawodowymi;

8)  organizacjami bezrobotnych;

9)  instytucjami i organami powołanymi do kontroli;

10)  innymi organami i instytucjami.

 

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie

 

§ 5.1. Dyrektor PUP kieruje Powiatowym Urzędem Pracy w Słubicach zgodnie z zasadą jednoosobowego zarządzania przy pomocy Głównego Księgowego
i innych kierowników komórek organizacyjnych oraz ponosi za jednostkę pełną odpowiedzialność przed Starostą.

2. Dyrektor PUP reprezentuje PUP na zewnątrz.

3. Dyrektora PUP w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony
przez niego pracownik urzędu, który przejmuje wówczas wszystkie zadania
i kompetencje Dyrektora PUP.

4. Dyrektor PUP ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu organizacyjnego.

5. Dyrektor PUP składa raz w roku sprawozdanie z działalności PUP Radzie
i Zarządowi Powiatu.

6. W indywidualnych sprawach w zakresie określonym upoważnieniem Starosty decyzje administracyjne wydają:

1)  Dyrektor PUP;

2)  wyznaczeni pracownicy PUP.

§ 6.1. Kierownicy komórek organizacyjnych opracowują w trzech egzemplarzach indywidualne zakresy czynności i odpowiedzialności podległych pracowników. Zakresy czynności otrzymują:

1)  pracownik;

2)  bezpośredni przełożony pracownika;

3)  kierownik działu OA.

2. Zakresy czynności dla stanowisk samodzielnych przygotowuje kierownik działu OA.

3. Zakresy czynności, o których mowa w ust. 1-2, podpisuje pracownik
oraz Dyrektor PUP.

§ 7. Dyrektor PUP może upoważnić imiennie pracownika do załatwiania
w jego imieniu określonych kategorii spraw. Upoważnienia wydawane są w formie pisemnej z jednoznacznym określeniem przedmiotowego ich charakteru.

 

Rozdział IV

Komórki organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy

 

§ 8. 1. W PUP mogą być tworzone następujące komórki organizacyjne:

1) CAZ;

2) Dział;

2) Referat;

3) Samodzielne stanowisko.

2. O liczbie utworzonych działów, referatów, samodzielnych stanowisk decyduje Dyrektor PUP w oparciu o:

1)  posiadane etaty oraz limit środków finansowych przyznanych na wynagrodzenia osobowe pracowników;

2)  zakres ustawowych zadań nałożonych na urząd;

3)  analizę stanu zorganizowania i sprawności funkcjonowania urzędu.

3. W celu realizacji określonych zadań Dyrektor PUP może powoływać zespoły

i komisje zadaniowe.

4. Dyrektor PUP z własnej inicjatywy lub na wniosek kierownika komórki organizacyjnej określa zakres zadań i czynności pracownika na danym stanowisku
na podstawie określonych zadań dla komórki organizacyjnej. 

§ 9. CAZ jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną urzędu, która realizuje zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy.

§ 10. 1. Dział jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie.

2. Działem kieruje kierownik działu. W uzasadnionych przypadkach w dziale może być utworzone stanowisko zastępcy kierownika działu.

§ 11. Referat to przynajmniej 2-osobowa samodzielna, wydzielona  w strukturze komórka organizacyjna, realizująca jednolite zagadnienia merytoryczne.

§ 12. Samodzielne stanowisko tworzy się w wypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki, nieuzasadniającej powołania większej komórki organizacyjnej.

§ 13. Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje:

1) zakres działania określony w regulaminie organizacyjnym;

2) wykaz stanowisk służbowych;

3) zakresy zadań pracowników.

§ 14. Do kompetencji Dyrektora PUP należy w szczególności:

1)  promocja usług PUP;

2)  realizacja w ramach upoważnień udzielonych przez Starostę zadań określonych
w odpowiednich aktach prawnych;

3)  planowanie i dysponowanie w ramach upoważnień udzielanych przez Starostę środkami Funduszu Pracy, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, PFRON
oraz przekazanymi innymi środkami;

4)  planowanie i dysponowanie środkami planu finansowego PUP;

5)  prowadzenie polityki kadrowej PUP oraz zatrudnianie, ocenianie i zwalnianie pracowników PUP;

6)  współpraca z organami administracji publicznej, z PRRP, jednostkami oświaty, instytucjami szkoleniowymi, ośrodkami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej;

7)  wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych;

8)  wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie udzielonego przez Starostę upoważnienia;

9)  planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy PUP;

10)  opracowywanie i przedkładanie do uchwalenia Zarządowi Powiatu Regulaminu organizacyjnego PUP;

11)  nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez wszystkich pracowników PUP;

12)  rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy komórkami organizacyjnymi;

13)  pełnienie funkcji administratora danych osobowych;

14)  nadzorowanie realizacji zadań zgodnie z Prawem zamówień publicznych;

15)  sprawowanie kontroli zarządczej w PUP;

16)  sprawowanie nadzoru nad innych zadaniami wynikających z ustaw i aktów wykonawczych.

§ 15. 1. Postanowienia § 17 mają bezpośrednie zastosowanie do Głównego Księgowego, który  bezpośrednio nadzoruje działalność stanowisk pracy w dziale FK.

2. Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego PUP określają odrębne przepisy.

3. W zakresie realizacji zadań merytorycznych Główny Księgowy podlega bezpośrednio  Dyrektorowi PUP.

4. Do zadań i kompetencji Głównego Księgowego należy ponadto:

1)  wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości z tytułu nadzoru;

2)  opracowywanie zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym projektów instrukcji w zakresie obiegu, kontroli i przechowywania oraz zabezpieczania dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych oraz instrukcji inwentaryzacyjnej zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym;

3)  prowadzenie rachunkowości jednostki;

4)  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

5)  dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym; 

6)  dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5. Dokonanie wyżej wskazanej kontroli udowodnione jest złożeniem  podpisu przez głównego księgowego na dokumentach dotyczących kontrolowanej operacji. Złożenie takiego podpisu oznacza, iż Główny Księgowy nie znajduje zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji oraz są zabezpieczone środki finansowe na działanie
i operację finansową.

§ 16. Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych należy:

1)  przygotowywanie Dyrektorowi PUP stosownych informacji, ocen, wniosków
i sprawozdań z zakresu przypisanym i realizowanych zadań;

2)  współpraca i wzajemne informowanie się w sprawach wymagających współdziałania  i koordynacji poczynań;

3)  wnikliwe, terminowe i sumienne rozpatrywanie i załatwianie spraw, żądań, wniosków, skarg i innych sygnałów wymagających podjęcia czynności przez PUP;

4)  organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć i kroków mających
na celu ochronę tajemnicy państwowej i służbowej;

5)  udzielanie – za pośrednictwem Dyrektora PUP lub wyznaczonego
i upoważnionego pracownika – informacji środkom masowego przekazu dotyczących bieżącej działalności, zamierzeń wynikających z przydzielonych zadań oraz reagowanie na krytykę prasową, w tym bieżące wykorzystywanie jej do doskonalenia form i metod pracy;

6)  zapewnienie właściwej organizacji i wymaganej dyscypliny pracy;

7)  podejmowanie działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej;

8)  realizowanie doraźnych zadań zleconych przez Dyrektora PUP bądź nałożonych na urząd w drodze ustaw szczególnych i aktów wydanych w celu ich realizacji.

§ 17. Do ogólnych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla kierowników komórek organizacyjnych należy:

1)  kierowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy komórki organizacyjnej;

2)  bieżące monitorowanie prawidłowości stosowanych wszelkich druków w komórce organizacyjnej zgodnie z przepisami prawa i ich zmianami;

3)  podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających
z zakresu działania komórki organizacyjnej, zgodnie z przepisami prawa i ich zmianami;

4)  szczegółowe zapoznawanie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej; zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi PUP oraz ustaleniami dyrekcji;

5)  przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych dyspozycji  i poleceń
od Dyrektora PUP;

6)  dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników;

7)  udzielanie pomocy pracownikom podległej komórki organizacyjnej                 
w opracowywaniu procedur i wytycznych realizacji zadań stałych;

8)  wykonywanie kontroli pracy komórki organizacyjnej z punktu widzenia merytorycznego i formalnego, której szczegółowe zasady określa regulamin kontroli wewnętrznej PUP;

9)  dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej pracowników,
w szczególności nowoprzyjętych;

10)  opiniowanie doboru obsady osobowej podległej komórki organizacyjnej;

11)  wnioskowanie o zmianę warunków płacy, przeszeregowań, nagród i kar
dla podległych pracowników;

12)  prawo żądania od innych komórek organizacyjnych PUP materiałów, informacji
i opinii potrzebnych do wykonywania zadań;

13)  podpisywanie korespondencji wewnętrznej i pisemne akceptowanie oraz kontrola pism wychodzących przed przekazaniem ich Dyrektorowi PUP;

14)  ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników;

15)  powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nieobjętych zakresem czynności;

16)  wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności pracownika w pracy;

17)  ponoszenie odpowiedzialności przed Dyrektorem za prawidłową organizację porządku i dyscypliny pracy, efekty pracy, legalność, sprawność, terminowość
i rzetelność realizowanych zadań oraz wymaganą poprawność stosunków międzyludzkich;

18)  podpisywanie korespondencji zewnętrznej zgodnie z posiadanymi upoważnieniami;

19)  dokonywanie bieżącej analizy aktualności regulaminu organizacyjnego
i wykazywanie niezbędnych inicjatyw zmierzających do jego aktualizacji,

20)  przeprowadzanie bieżących analiz i wykonywanie zestawień na potrzeby procesów  decyzyjnych Dyrektora PUP;

21)  nadzór nad prawidłową realizacją zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną wynikających z przepisów dotyczących informacji publicznej; 

22)  weryfikacja i akceptacja wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie  wyboru wykonawcy wychodzących z komórki organizacyjnej;

23)  dokonywanie w ustalonych terminach, co najmniej raz w roku samooceny kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej;

24)  monitorowanie informacji umieszczonych na stronie internetowej PUP
lub Biuletynie Informacji Publicznej z zakresu zadań realizowanych przez podległą komórkę pod kątem ich zgodności z przepisami prawa i stanem faktycznym
oraz bieżące reagowanie na wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie;

25)  inicjowanie wszelkich działań związanych z pracą działu, jak również realizując zadania - pomysły innowatorskie usprawniające pracę i inne.

§ 18. Do ogólnych obowiązków każdego pracownika PUP należy
w szczególności:

1)  pełna znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
oraz aktów wykonawczych do ustawy i innych przepisów prawa właściwych
dla realizacji zadań danego stanowiska pracy oraz ich bezwzględne przestrzeganie,

2)  wnikliwe, sumienne, sprawne i terminowe wykonywanie zadań oraz bezstronne;  kulturalne, uprzejme i życzliwe załatwianie interesantów;

3)  przestrzeganie przepisów prawa w zakresie realizowanych zadań;

4)  przestrzeganie ustalonych zasad porządku i dyscypliny pracy;

5)  stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w drodze samokształcenia;

6)  zapewnienie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej;

7)  wykazywanie inicjatywy w usprawnianiu pracy w szczególności na zajmowanym  stanowisku;

8)  zachowywanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z przełożonymi,
i współpracownikami;

9)  wyczerpujące udzielanie informacji oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w urzędzie, o ile stosowne przepisy prawa tego nie zakazują, w tym informowanie o wszelkich uwarunkowaniach załatwianej sprawy;

10)  godne reprezentowanie urzędu poprzez właściwe zachowanie w każdym miejscu;

11)  sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonych, przestrzeganie drogi służbowej;

12)  niepodejmowanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wywoływać podejrzenie o interesowność lub stronniczość;

13)  pełna znajomość instrukcji ppoż. i przepisów bhp oraz ich stosowanie;

14)  dokładanie należytej staranności w utrzymaniu czystości i estetycznego wyglądu miejsca pracy;

15)  dbałość o powierzone mienie i prawidłowe jego zabezpieczenie po zakończeniu pracy;

16)  ponoszenie pełnej odpowiedzialność za powierzone wyposażenie i materiały;

17)  należyte przygotowywanie i terminowe przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;

18)  ochrona danych osobowych a w szczególności przeciwdziałanie dostępowi osób  niepowołanych oraz przeciwdziałanie w przypadku wykrycia naruszeń zabezpieczeń  systemu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

19)  rzetelne i terminowe przygotowywanie sprawozdań oraz informacji dotyczącej statystyki publicznej w zakresie zajmowanego stanowiska i realizowanych zadań.

20)  przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania w zakresie zajmowanego stanowiska i realizowanych zadań;

21)  bieżące wprowadzanie wytwarzanych, modyfikowanych danych do stosowanych oprogramowań informatycznych w PUP i ich bieżące aktualizowanie;

22)  opracowywanie i bieżące aktualizowanie druków, wniosków i innych wzorów dokumentów stosowanych na stanowisku pracy w zakresie realizowanych zadań wynikających z przepisów prawa oraz przedkładanie ich celem akceptacji
dla przełożonych;

23)  aktualizowanie informacji umieszczonych przez siebie na stronie internetowej urzędu oraz biuletynie informacji publicznej lub innych informacji w zakresie realizowanych zadań;

24)  ocenianie efektywności realizowanych zadań na stanowisku.

 

Rozdział V

Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy

 

§ 19. W PUP tworzy się następujące komórki organizacyjne:

1)  Dział Finansowo-Księgowy;

2)  Dział Ogólno-Administracyjny;

3)  Centrum Aktywizacji Zawodowej, w którym wyodrębnia się:

a)  Referat Usług Rynku Pracy i Współpracy z Klientem;

b)  Referat Realizacji Programów Rynku Pracy;

4) Referat Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń;

§ 20. 1. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy nadzoruje prace następujących komórek organizacyjnych Urzędu:

1)  Dział Finansowo-Księgowy;

2)  Dział Ogólno-Administracyjny;

3)  Referat Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń;

4)  Centrum Aktywizacji Zawodowej.

2. Kierownik CAZ kieruje Centrum Aktywizacji Zawodowej, w tym Referatem Usług Rynku Pracy i Współpracy z Klientem oraz Referatem Realizacji Programów Rynku Pracy oraz:

1)  nadzoruje realizację standardów usług w zakresie poradnictwa zawodowego,           pośrednictwa pracy, organizacja szkoleń oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy bezrobotnych i poszukujących pracy,

2)  przeprowadza okresowe kontrole stosowania standardów usług rynku pracy
przez komórki organizacyjne;

3)  realizuje zadania związane ze współpracą z partnerami;

4)  nadzoruje i kieruje realizacją programów rynku pracy.

3. Główny księgowy kieruje działem FK.

4. Kierownik Działu Ogólno-Administracyjnego kieruje działem OA, wykonuje merytoryczne zadania związane z polityką kadrową oraz wykonuje zadania i obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji/Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

§ 21. 1. W skład działu FK wchodzą następujące stanowiska:

1)  stanowisko ds. obsługi finansowej Funduszu Pracy i budżetu jednostki;

2)  stanowisko ds. obsługi programów, windykacji, egzekucji i pozostałych spraw finansowych (w tym specjalista ds. programów lub specjalista ds. programów -stażysta).

2. W skład działu OA wchodzą następujące stanowiska:

1)  stanowisko ds. obsługi informatycznej i statystyki publicznej;

2)  stanowisko ds. obsługi sekretariatu i spraw administracyjnych;

3)  stanowisko ds. informacji, ochrony danych, kontroli, archiwum, pomocy
i zamówień publicznych;

4)  sprzątaczka/sprzątacz.

3. W skład referatu URPiWK wchodzą następujące stanowiska:

1)  stanowiska pośrednictwa pracy, cudzoziemców i Eures;

2)  stanowiska poradnictwa zawodowego;

3)  stanowisko ds. rozwoju zawodowego.

Pracownicy na stanowiskach wymienionych w § 21 ust. 3 oraz specjalista
ds. programów mogą pełnić funkcję doradcy klienta.

4. W skład referatu RPRP wchodzą stanowiska ds. aktywizacji zawodowej.

5. W skład referatu REiŚ wchodzą stanowiska ds. ewidencji, świadczeń
oraz ubezpieczeń.

§ 22.1 Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych PUP określa rozdział VI Regulaminu.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną PUP z podziałem na komórki organizacyjne określa schemat, będący załącznikiem do Regulaminu.

 

Rozdział VI

Zakres zadań komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy

 

§ 23. Do zakresu zadań realizowanych przez Dział Finansowo-Księgowy należy:

1)  planowanie środków pochodzących z jednostki samorządu terytorialnego (powiatu),  FP w tym EFS, PFRON i innych;

2)  rozliczanie i ewidencjonowanie operacji dokonanych w ramach posiadanych planów;

3)  kontrolowanie dyscypliny wydatków ze źródeł będących w dyspozycji PUP;

4)  prowadzenie windykacji nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrotu pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych;

5)  odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenia zdrowotne osób zarejestrowanych i pracowników PUP, oraz obsługa programu „Płatnik”
w zakresie dokumentacji rozliczeniowej;

6)  prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rozliczeniem środków pozyskanych 
z Funduszy Europejskich;

7)  księgowanie operacji na kontach analitycznych i syntetycznych oraz księdze głównej;

8)  weryfikacja formalno-rachunkowa dyspozycji wydatków;

9)  uzgadnianie sald pożyczek z ZFŚS;

10)  sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, które dane wynikają z ksiąg   rachunkowych;

11)  zakładanie rachunków bankowych;

12)  gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowej przewidzianej ustawą;

13)  przygotowywanie i sprawdzanie dowodów księgowych, dekretowanie dowodów       księgowych sprawdzając pod względem rachunkowo- formalnym, zgodnie
z zakładowym planem kont oraz zgodnie z klasyfikacją budżetową;

14)  przygotowywanie przelewów bankowych ze środków będących w dyspozycji    PUP;

15)  współpraca z  bankiem w zakresie wypłat świadczeń i innych dyspozycji;

16)  analiza i sporządzanie dokumentacji przy składce zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa  do zasiłku;

17)  wprowadzanie przelewów elektronicznie przekazywanych do banku;

18)  współpraca przy sporządzaniu wniosków o płatność i sporządzanie wniosków
o płatność w zakresie finansowym;

19)  sprawdzanie i kontrola salda na wyciągach bankowych;

20)  opis dowodów księgowych zgodnie z wytycznymi i przepisami prawa;

21)  rozliczanie delegacji pod względem rachunkowym i formalnym;

22)  analizowanie planu  na poszczególnych wydatkach (paragrafach);

23)  sporządzanie sprawozdań finansowych, wniosków beneficjenta ostatecznego
i innych,  które dane wynikają z ksiąg rachunkowych;

24)  realizacja zadań związanych  z  ustawą z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom, które utraciły pracę (t.j. Dz.U.2016.734);

25)  obsługa kasowa budżetu, FP i ZFŚS i innych środków będą

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 560
Podmiot udostępniający: POWIATOWY URZĄD PRACY w SŁUBICACH
Nazwa dokumentu: Regulamin organizacyjny
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Rafał Ossowski
Osoba, która udostępnia informację: Rafał Ossowski
Data wytworzenia informacji: 14.07.2010 09:29:30
Data udostępnienia informacji: 14.07.2010 09:29:30
Data ostatniej aktualizacji: 09.12.2022 14:29:17
Rejestr zmian