Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Załącznik do uchwały
Rady Powiatu Słubickiego
Nr XXXIII/189/21
z dnia 26 października 2021 r.

 

STATUT

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

W SŁUBICACH

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

1. Powiatowy Urząd Pracy jest samodzielną jednostką budżetową, organizacyjnie wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej Powiatu Słubickiego.

2. Terenem działania Powiatowego Urzędu Pracy jest Powiat Słubicki, w skład którego wchodzą gminy: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice.

3. Siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy jest Miasto Słubice.

 

§ 2.

 

1. Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie aktów prawnych regulujących, usytuowanie i kompetencje publicznych służb zatrudnienia, w szczególności:

1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1100 ze zm.) zwanej
w statucie „ustawą”;

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity -
Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.);

4) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1282);

5) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

 

II. ZADANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

 

§ 3.

 

1. Powiatowy Urząd Pracy wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy wynikające z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2. Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności należy:

1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;

2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań
z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej
w ustawie;

4) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

5) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

6) kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych;

7) realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy;

8) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

9) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

10) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;

11) opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia;

12) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

13) współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

14) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym;

15) współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych;

16) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

17) wydawanie decyzji o:

a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,

b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,

c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,

d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a ustawy;

18) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c ustawy, oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8a ustawy;

19) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c ustawy, w szczególności przez:

a) realizowanie działań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES,

b) realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw;

20) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;

21) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 i art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

22) realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

23) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;

24) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;

25) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;

26) inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez urzędy pracy;

27) organizacja i realizowanie programów specjalnych;

28) realizowanie programów regionalnych na podstawie porozumienia zawartego
z wojewódzkim urzędem pracy;

29) przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

30) współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestru centralnego;

31) inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

 

III. ORGANIZACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

 

§ 4.

 

1. Powiatowym Urzędem Pracy kieruje i zarządza dyrektor.

2. Dyrektor wydaje zarządzenia, które obowiązują wszystkich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

3. Podczas nieobecności dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.

4. Szczegółową organizację i zasady działania Powiatowego Urzędu Pracy określa regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy.

 

§ 5.

 

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach są pracownikami samorządowymi.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 610
Podmiot udostępniający: POWIATOWY URZĄD PRACY w SŁUBICACH
Nazwa dokumentu: Statut
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Rafał Ossowski
Osoba, która udostępnia informację: Rafał Ossowski
Data wytworzenia informacji: 14.07.2010 11:07:07
Data udostępnienia informacji: 14.07.2010 11:07:07
Data ostatniej aktualizacji: 09.12.2022 12:14:50
Rejestr zmian