Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – limit podstawowy

Dnia 14 grudnia 2021 roku urząd otrzymał drogą elektroniczną zawiadomienie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2021 r. znak: DF-I.4020.11.3.2021.MK o ustaleniu środków Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 126,3 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta złotych) na sfinansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach w roku 2022 działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, określonych w art. 69a  ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1100 ze zm.).

KFS  adresowany  jest  zarówno  do  pracowników  jak  i  pracodawców,  którzy  chcieliby  skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Głównym celem KFS jest zapobieganie  utracie  zatrudnienia  przez  osoby  pracujące  z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań nieustannie  zmieniającej się gospodarki. O dofinansowanie  kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, w rozumieniu  art.  2  ust.  1  pkt  25  ustawy  o  promocji  zatrudnienia  ...,

W ramach programu planuje się objąć wsparciem 45 uczestników tj. pracowników i pracodawców.

Minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania KFS w 2022 r: 

1.wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej,

2.wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,

3.wsparcie kształcenia  ustawicznego  w  zidentyfikowanych  w  danym  powiecie  lub województwie zawodach deficytowych,

4.wsparcie  kształcenia  ustawicznego  osób  pracujących  będących  członkami  rodzin wielodzietnych,

5.wsparcie kształcenia  ustawicznego  pracowników  Centrów  Integracji  Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej,  członków  lub  pracowników  spółdzielni  socjalnych  oraz  pracowników zatrudnionych w podmiotach  posiadających  status  przedsiębiorstwa  społecznego wskazanych  na  liście/rejestrze  przedsiębiorstw  społecznych  prowadzonym  przez MRiPS,

6.wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i  narzędzi  pracy,  w  tym  także  technologii  i  narzędzi  cyfrowych  oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych,

7.wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Plan finansowy - wykorzystania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022 LIMIT PODSTAWOWY (LINK)

 


Krajowy Fundusz Szkoleniowy – rezerwa Ministra

Minister Rodziny i Polityki Społecznej decyzją DF-I.6020.20.2.2022.MK z dnia 25.05.2022 roku przyznał środki Funduszu Pracy w formie rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 6.953,38 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści osiem groszy) na sfinansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach w roku 2022 działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, określonych w art. 69a  ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 690 ze zm.).  Środki Funduszu Pracy w formie rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 6.953,38 zł mogą zostać przeznaczone na realizację działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców określonych w art. 69a  ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2022 są następujące:

1)     wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

3)   wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Plan finansowy - wykorzystania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022 REZERWA MINISTRA (LINK)


 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 610
Podmiot udostępniający: POWIATOWY URZĄD PRACY w SŁUBICACH
Nazwa dokumentu: Plan wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Rafał Ossowski
Osoba, która udostępnia informację: Rafał Ossowski
Data wytworzenia informacji: 30.06.2022 10:48:38
Data udostępnienia informacji: 30.06.2022 10:48:38
Data ostatniej aktualizacji: 31.05.2023 12:01:02
Rejestr zmian