Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119 ze zm.), zwanego dalej RODO, Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (w tym wizerunku) jest Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach (zwany dalej Urzędem) mający siedzibę przy ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

Wymogi prawne

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach i jest obowiązkowe jeżeli wynika z przepisów prawa zaś dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

Podstawy przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • realizacji zadań przez Urząd i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • realizacji zadań przez Urząd i wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • Podmioty publiczne – na podstawie przepisów prawa;
 • Podmioty prywatne – na podstawie przepisów prawa, w przypadku korzystania z różnych form aktywizacji osób bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 • Podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • banki w związku z wypłata świadczeń/innych środków;
 • policja, sądy, komornicy w zakresie wszczętych postepowań,
 • operator pocztowy obsługujący urząd,
 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz publiczne służby zatrudnienia, w tym w ramach Aplikacji Centralnej;
 • SYGNITY S.A. – podmiot obsługujący system teleinformatyczny wspomagający pracę urzędu.

Przechowywanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe związane z realizacją zadania publicznego będą przechowywane:

 • dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy – przez okres trwania rejestracji w Urzędzie i przez okres 50 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy;
 • dla podmiotów i pracodawców – przez okres niezbędny do zakończenia danej formy wsparcia oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji archiwalnej ustalonej zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • pozostałe osoby - przez czas realizacji zadań Administratora, a następnie - zgodnie z obowiązującą u Administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Urząd

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Urząd do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Organem nadzorczym w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane te są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach jest Pani Kinga Smilgin. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość pisemnie:

lub telefonicznie tel. 533 402 003.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza UE)/organizacji międzynarodowych.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Dane przetwarzane w Urzędzie nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Teren Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach objęty jest systemem monitoringu.

Wejście osoby w strefę objętą systemem monitoringu równoznaczne jest z wyrażeniem przez nią zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery systemu. Szczegółowa klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Pracy zawarta jest Polityce Ochrony Danych (załączniku nr 2 do POD – poz. 28) i dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu, do wglądu w dziale OA oraz na tablicy ogłoszeń (parter PUP).


Załączniki:
1.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

2.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz pracodawców (ogólna).

3.Klauzula informacyjna dotycząca spraw związanych z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców, w tym dla cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium RP.

4.Klauzula informacyjna dla pracowników PUP.

5.Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w PUP.

6.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie udzielania zamówień publicznych, W TYM ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI DO 130.000 EURO.

7.Klauzula informacyjna dla osób niezarejestrowanych korzystających z pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

8.Klauzula informacyjna dla nadawców korespondencji i załatwiających sprawy.

9.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla ubiegających się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

10.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla ubiegających się o dofinansowanie części kosztów szkolenia indywidualnego.

11.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla ubiegających się o skierowanie na szkolenie grupowe. (już nie obowiązująca)

12.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla ubiegających się o zwrot kosztów przejazdu lub opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

13.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla ubiegających się o organizację stażu, w tym w ramach bonu stażowego.

14.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby odbywającej staż, w tym w ramach bonu na staż.

15.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla ubiegających się o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

16.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla ubiegających się o świadczenie aktywizacyjne.

17.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla ubiegających się o organizację prac interwencyjnych.

18.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych podmiotu (osoby) ubiegającej się o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia.

19.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych podmiotu(osoby)ubiegającej się o organizację robót publicznych.

20.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych wnioskodawców ubiegających się o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

21.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

22.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych poręczyciela przy udzielaniu pomocy publicznej.

23.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych współmałżonka poręczyciela.

24.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy publicznej.

25.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych członków Powiatowej Rady Rynku Pracy Powiatu Słubickiego.

26.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku składania wniosku lub skargi.

27.Klauzula informacyjna dla użytkowników SEPI.

28.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Pracy.

29.Klauzula informacyjna dof.studiów podyplomowych.

30.Klauzula informacyjna BON NA ZASIEDLENIE małżonek_wnioskodawcy

31.Klauzula PPK

32.Klauzula informacyjna DPS_WRiPZ

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 692
Podmiot udostępniający: POWIATOWY URZĄD PRACY w SŁUBICACH
Nazwa dokumentu: Ochrona Danych Osobowych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Rafał Ossowski
Osoba, która udostępnia informację: Rafał Ossowski
Data wytworzenia informacji: 06.05.2022 11:56:39
Data udostępnienia informacji: 09.12.2022 13:32:35
Data ostatniej aktualizacji: 22.05.2024 09:21:57
Rejestr zmian