Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

slubicelogowhite.jpg (11 KB)

OA.110.1.2024.JK.

                                                          

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: PRACA NA ZASTĘPSTWO – STARSZY REFERENT

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada  2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent zostaje unieważniony, z uwagi na wycofanie dokumentów aplikacyjnych przez kandydata, który spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o ww. naborze.


OA.110.1.2023.JK.

 

                                                                                             

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO URZĘDNICZE: PRACA NA ZASTĘPSTWO – STARSZY REFERENT

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada  2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że w wyniku wstępnej selekcji do następnego etapu rekrutacji został zakwalifikowany kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

 

Imię i Nazwisko:                                       

1. Pani Monika Kozanecka


OA.110.1.2023.JK

 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy –

praca na zastępstwo podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

 

Nazwa i adres jednostki: POWIATOWY URZĄD PRACY, ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice.

Określenie stanowiska:  wolne stanowisko urzędnicze –stanowisko: starszy referent w Referacie Realizacji Programów Rynku Pracy (praca na zastępstwo podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika). 

Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

Ogólne obowiązki każdego pracownika PUP określa § 18 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Słubicach. Do obowiązków pracownika na wolnym stanowisku pracy będzie należało w szczególności:

1. obsługa formalno-merytoryczna wniosków oraz przygotowywanie, monitorowanie, realizowanie oraz rozliczanie umów dotyczących;

2. refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;

3. zatrudnienia wspieranego i innych zadań realizowanymi przez urząd o których mowa w ustawie o zatrudnianiu socjalnym;

4. jednorazowym refundowaniem poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego (art. 47 ustawy);

5. prac interwencyjnych;

6. zwrotu części kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych;

7. dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia;

8. dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa;

9. innych ustawowych form pomocy wskazanych przez Dyrektora PUP lub Kierownika CAZ;

10. przygotowywanie i przekazanie dyspozycji wypłaty środków do Działu Finansowo--Księgowego;

11. przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w ramach realizowanych zadań przez referat,  a także ich przekazywanie dla stanowiska zajmującego się sprawozdawczością z pomocy publicznej;

12. planowanie środków finansowych na udzielanie osobom uprawnionym pomocy w zakresie realizowanych zadań oraz bieżące prowadzenie ich monitoringu rzeczowego;

13. monitorowanie stopnia zaangażowania środków finansowych w wyniku zawieranych umów i rozpatrywanych wniosków;

14. przygotowywanie wykazów, o których mowa w art. 59b ustawy;

16. realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;

17. realizacja zadań realizowanych przez powiatowe urzędu pracy wymienionych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

Wymagania niezbędne:                                       

1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa kraju należącego do Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem znajomości języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

2. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

4. ukończone 18 lat,

5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku, w tym praca przy komputerze w wymiarze co najmniej 4 h,

7. posiadanie wykształcenia co najmniej średniego,

8. sprawne i biegłe pisanie na komputerze,

9. znajomość programu WORD, EXEL

10. dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych,

11. osoba musi się cieszyć nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe, pożądane:

1. znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity - Dz.U. z 2023 r., poz. 735) oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wskazanie wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

- wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną (zał. nr 1 do ogłoszenia),

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub innego, braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP informacji o wynikach  naboru oraz oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność (zał. nr 2 do ogłoszenia),

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat, zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

W przypadku posiadania innego obywatelstwa niż polskie wymagane jest dodatkowe przedłożenie kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego tj:

- certyfikatu znajomości języka polskiego poświadczającego zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

- dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;

- świadectwa dojrzałości uzyskanego w polskim systemie oświaty;

- świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. praca przy komputerze,

2. praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze budynku,

3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4. umowa o pracę na czas zastępstwa pracownika w trakcie usprawiedliwionej nieobecności,

5. praca głównie siedząca,

Informacja czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%:     Nie

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób,    o których mowa w ust. 1 art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy :

- przesłać pocztą do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, bądź

- złożyć w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice, po uprzednim omówieniu terminu wizyty pod nr 95 758 36 08 w terminie:
do dnia 22 grudnia 2023 r. do godz. 1200  (liczy się data wpływu do Urzędu),                          

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: starszy referent.”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru jest dwuetapowa.

Po upływie terminu do składania dokumentów aplikacyjnych kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (II etap).

Dokumenty kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych lub złożyli oferty po terminie, zostaną odesłane na adres wskazany w ofercie złożonej w ramach naboru, zaś kandydatów nieprzyjętych do pracy mogą zostać odebrane w dziale Ogólno-Organizacyjnym po uprzednim umówieniu terminu ich odbioru pod nr 95 758 36 08 w terminie do 22 stycznia 2024 roku. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja  o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.


 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 437
Podmiot udostępniający: POWIATOWY URZĄD PRACY w SŁUBICACH
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy (24.11.2023r) -Aktualizacja (04.01.2024r)
Skrócony opis: UNIEWAŻNIENIE (04.01.2024R)
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Kos
Osoba, która udostępnia informację: Rafał Ossowski
Data wytworzenia informacji: 25.11.2023 11:01:17
Data udostępnienia informacji: 25.11.2023 11:05:43
Data ostatniej aktualizacji: 04.01.2024 09:30:40
Rejestr zmian