niedowidacy
   
 
drukuj

2010-05-11 15:52:21

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach - kontakt


www.pupslubice.plPowiatowy Urząd Pracy

ul. Mickiewicza 3 
69-100 Słubice

Dyrektor : Robert Martyn

tel.: (0-95) 758 36 08
fax: (0-95) 758 36 09
(
szczegółowe dane teleadresowe)

e-mail:
sekretariat@pupslubice.pl

www.pupslubice.pl

Godziny pracy:

Pon.-Ptk 7.00-15.00


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Ochrona Danych Osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119),zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że:

Administratorem danych, w tym danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy  mający siedzibę przy ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach Pana Roberta Martyna.

-Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO dla celów realizacji zadania publicznego ujętego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz.1065, z późn. zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

-Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

-Dane osobowe związane z realizacją zadania publicznego będą przechowywane przez okres trwania rejestracji w Urzędzie jako osoby bezrobotnej/poszukującej pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rejestracją osoby bezrobotnej, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.

-Osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania.

-Osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych.

Dla pracodawców:

-Dane, w tym dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO dla celów realizacji zadania publicznego ujętego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

-Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

-Dane, w tym dane osobowe związane z realizacją form wsparcia dla pracodawców przechowywane są przez okres niezbędny do zakończenia danej formy wsparcia oraz przez okres przechowywania dokumentacji określony w odrębnych przepisach.

-Pracodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania.

-Pracodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych.

Dane kontaktowe do Administratora Bezpieczeństwa Informacji/Inspektora Ochrony Danych: organizacyjny@pupslubice.pl


 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 11.05.2010 14:52
Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2021 12:09
Liczba wyświetleń: 298629

1 |