Dzień dobry,
tak jak wszyscy Państwo otrzymaliście wcześniej informację, materiały informacyjne związane ze zmianą KPA od dnia 1 czerwca br.  każdy z Was już zapoznał się ze zmianami (każdy ma dostęp do systemu obsługi prawnej INFORELEX) i zdążył wdrożyć je w życie. Po dzisiejszej odprawie Dyrektor Urzędu uczula Państwa na niektóre zmiany, które są bardzo istotne w naszej codziennej pracy, nie wspominając o zweryfikowaniu w pismach/decyzjach dotychczasowych podstaw prawnych z KPA.
 
Po pierwsze, w zawiadomieniach o przedłużeniu terminu należy uwzględnić zmiany wskazane w  Art. 36. [Zwłoka w załatwieniu sprawy] § 1. [11] O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się: 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; 2) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia. Czyli w dotychczasowych wzorach musi być dodatkowo ujęta pouczenie o ponagleniu do kogo można wnieść.
 
Po drugie, upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu. Art. 268a. [Upoważnienie pracowników organu do załatwiania spraw]Organ administracji publicznej może upoważniać, w formie pisemnej, pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem. Z tego zapisu należy pamiętać, że tylko pracownik posiadający stosowne upoważnienie może poświadczać dokumenty. Warto tutaj zweryfikować akta osobowe pracowników pod tym względem i wyjaśnić sprawę przez dział OA.
 
Po trzecie, Art. 107. [Składniki decyzji] § 1.  Decyzja zawiera:

1) oznaczenie organu administracji publicznej;

2) datę wydania;

3) oznaczenie strony lub stron;

4) powołanie podstawy prawnej;

5) rozstrzygnięcie;

6) uzasadnienie faktyczne i prawne;

7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania;

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny;

9) w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego – pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.

Czyli z powyższego wynika, że dotychczas wydawane decyzje (wszystkie) powinny zostać dostosowane do zmiany KPA, w szczególności o pouczenie o prawie do zrzeczenia się z odwołania.
 
Mając powyższe na uwadze zgodnie z decyzją Dyrektora P. Borowiak zwołuje się spotkanie wszystkich pracowników w najbliższą środę w sali konferencyjnej o godz. 7.00 celem omówienia sprawy, co należało zrobić i co zrobiono oraz omówienia kwestii poruszanych na szkoleniu w których uczestniczy do wtorku p. Zybort i p. Marycka. Następnie po spotkaniu zwołuje się odprawę kadry kierowniczej w gabinecie Dyrektora celem szczegółów sprawy.
 
Z pozdrowieniami
Robert Martyn
zastępca dyrektora PUP Słubice