niedowidacy
   
 
drukuj

2022-05-06 11:56:39

Ochrona Danych Osobowych


Ochrona Danych Osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119),zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że:

Administratorem danych, w tym danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy  mający siedzibę przy ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach Pana Roberta Martyna.

Dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy:

-Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO dla celów realizacji zadania publicznego ujętego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022r. poz. 690 ze zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

-Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

-Dane osobowe związane z realizacją zadania publicznego będą przechowywane przez okres trwania rejestracji w Urzędzie jako osoby bezrobotnej/poszukującej pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rejestracją osoby bezrobotnej, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.

-Osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania.

-Osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych.

Dla pracodawców:

-Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO w celu zrealizowania obowiązku prawnego, któremu podlega administrator ujętego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022r. poz. 690 ze zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

-Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

-Dane, w tym dane osobowe związane z realizacją form wsparcia dla pracodawców przechowywane są przez okres niezbędny do zakończenia danej formy wsparcia oraz przez okres przechowywania dokumentacji określony w odrębnych przepisach.

-Pracodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania.

-Pracodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych.


Dane kontaktowe do Administratora Bezpieczeństwa Informacji/Inspektora Ochrony Danych: Joanna Kos, email:organizacyjny@pupslubice.pl nr tel. 95 758 3608


 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 06.05.2022 10:56
Data ostatniej modyfikacji: 09.05.2022 11:28
Liczba wyświetleń: 153

1 |