niedowidacy
   
 
drukuj

2022-05-06 11:56:39

Ochrona Danych Osobowych


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119 ze zm.), zwanego dalej RODO, Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że:

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach (zwany dalej Urzędem) mający siedzibę przy ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

2. Wymogi prawne
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednak odmowa podania  wymaganych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udzielenia pomocy przez Urząd.

3. Podstawy przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

·realizacji zadań przez Urząd i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

·realizacji zadań przez Urząd i wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4. Odbiorcy danych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

·Podmioty publiczne – na podstawie przepisów prawa;

·Podmioty prywatne – na podstawie przepisów prawa, w przypadku korzystania z różnych form aktywizacji osób bezrobotnych lub poszukujących pracy;

·Podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Przechowywanie danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe związane z realizacją zadania publicznego będą przechowywane:

·dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy – przez okres trwania rejestracji w Urzędzie i przez okres 50 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy;

·dla podmiotów i pracodawców – przez okres niezbędny do zakończenia danej formy wsparcia oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji archiwalnej ustalonej zgodnie z odrębnymi przepisami;

·pozostałe osoby -  przez czas realizacji zadań Administratora, a następnie - zgodnie z obowiązującą u Administratora Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.

6. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Urząd
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Urząd do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Organem nadzorczym w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane te są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

8. Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słubicach jest Pani Joanna Kos. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość pisemnie:

·na adres siedziby Urzędu;

·na adres poczty elektronicznej: organizacyjny@pupslubice.pl

lub telefonicznie tel. 95 759 09 26 w godzinach pracy urzędu.

9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza UE)/organizacji międzynarodowych.

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane przetwarzane w Urzędzie nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Teren Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach objęty jest systemem monitoringu.

Wejście osoby w strefę objętą systemem monitoringu równoznaczne jest z wyrażeniem przez nią zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery systemu. Szczegółowa klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Pracy zawarta jest Polityce Ochrony Danych (załączniku nr 2 do POD – poz. 28) i dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu, do wglądu w dziale OA oraz na tablicy ogłoszeń (parter PUP).


Załączniki:
1.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

2.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz pracodawców (ogólna).

3.Klauzula informacyjna dotycząca spraw związanych z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców, w tym dla cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium RP.

4.Klauzula informacyjna dla pracowników PUP.

5.Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w PUP.

6.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie udzielania zamówień publicznych, W TYM ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI DO 130.000 EURO.

7.Klauzula informacyjna dla osób niezarejestrowanych korzystających z pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

8.Klauzula informacyjna dla nadawców korespondencji i załatwiających sprawy.

9.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla ubiegających się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

10.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla ubiegających się o dofinansowanie części kosztów szkolenia indywidualnego.

11.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla ubiegających się o skierowanie na szkolenie grupowe.

12.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla ubiegających się o zwrot kosztów przejazdu lub opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

13.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla ubiegających się o organizację stażu, w tym w ramach bonu stażowego.

14.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby odbywającej staż, w tym w ramach bonu na staż.

15.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla ubiegających się o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

16.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla ubiegających się o świadczenie aktywizacyjne.

17.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla ubiegających się o organizację prac interwencyjnych.

18.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych podmiotu (osoby) ubiegającej się o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia.

19.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych podmiotu(osoby)ubiegającej się o organizację robót publicznych.

20.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych wnioskodawców ubiegających się o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

21.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

22.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych poręczyciela przy udzielaniu pomocy publicznej.

23.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych współmałżonka poręczyciela.

24.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie pomocy publicznej.

25.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych członków Powiatowej Rady Rynku Pracy Powiatu Słubickiego.

26.Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku składania wniosku lub skargi.

27.Klauzula informacyjna dla użytkowników SEPI.

28.Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Pracy.
 


 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
1_Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy załącznik 1_Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy.pdf 2022-07-07 13:44:54 Ossowski Rafał
2_Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla pracodawców i podmiotów (ogolna) załącznik 2_Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dla pracodawców i podmiotów (ogolna).pdf 2022-07-07 13:45:06 Ossowski Rafał
3_Klauzula informacyjna dla spraw związanych z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców załącznik 3_Klauzula informacyjna dla spraw związanych z podejmowaniem pracy przez cudzoziemców.pdf 2022-07-07 13:45:19 Ossowski Rafał
4_Klauzula informacyjna dla pracowników PUP załącznik 4_Klauzula informacyjna dla pracowników PUP.pdf 2022-07-07 13:45:30 Ossowski Rafał
5_Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie załącznik 5_Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie.pdf 2022-07-07 13:45:42 Ossowski Rafał
6_Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych przy zamówieniach publicznych załącznik 6_Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych przy zamówieniach publicznych.pdf 2022-07-07 13:45:52 Ossowski Rafał
7_Klauzula informacyjna dla osób niezarejestrowanych korzystających z pomocy załącznik 7_Klauzula informacyjna dla osób niezarejestrowanych korzystających z pomocy.pdf 2022-07-07 13:46:05 Ossowski Rafał
8_Klauzula informacyjna dla nadawców korespondencji i załatwiających sprawy załącznik 8_Klauzula informacyjna dla nadawców korespondencji i załatwiających sprawy.pdf 2022-07-07 13:46:18 Ossowski Rafał
9_Klauzula informacyjna dla ubiegajacych o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków KFS załącznik 9_Klauzula informacyjna dla ubiegajacych o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków KFS.pdf 2022-07-07 13:46:31 Ossowski Rafał
10_Klauzula informacyjna dla ubiegających się o dofinansowanie części kosztów szkolenia indywidualnego załącznik 10_Klauzula informacyjna dla ubiegających się o dofinansowanie części kosztów szkolenia indywidualnego.pdf 2022-07-07 13:46:41 Ossowski Rafał
11_Klauzula informacyjna dla osób skierowanych na szkolenie grupowe załącznik 11_Klauzula informacyjna dla osób skierowanych na szkolenie grupowe.pdf 2022-07-07 13:46:51 Ossowski Rafał
12_Klauzula informacyjna dla ubiegających się o zwrot kosztów przejazdu lub opieki nad dzieckiem lub osobą zależną załącznik 12_Klauzula informacyjna dla ubiegających się o zwrot kosztów przejazdu lub opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.pdf 2022-07-07 13:47:04 Ossowski Rafał
13_Klauzula informacyjna dla ubiegających się o organizację stażu załącznik 13_Klauzula informacyjna dla ubiegających się o organizację stażu.pdf 2022-07-07 13:47:16 Ossowski Rafał
14_Klauzula informacyjna dla osób odbywajacych staż załącznik 14_Klauzula informacyjna dla osób odbywajacych staż.pdf 2022-07-07 13:47:25 Ossowski Rafał
15_Klauzula informacyjna dla ubiegajacych sie o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia załącznik 15_Klauzula informacyjna dla ubiegajacych sie o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.pdf 2022-07-07 13:47:35 Ossowski Rafał
16_Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych świadczenie aktywizacyjne załącznik 16_Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych świadczenie aktywizacyjne.pdf 2022-07-07 13:47:45 Ossowski Rafał
17_Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych prace interwencyjne załącznik 17_Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych prace interwencyjne.pdf 2022-07-07 13:47:55 Ossowski Rafał
19_Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych organizatorów robót publicznych załącznik 19_Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych organizatorów robót publicznych.pdf 2022-07-07 13:48:05 Ossowski Rafał
20_Klauzula informacyjna w związku z przet danych osobowych wnioskodawców ubiegajacych się o ref kosztów wyposażeniadoposażenia stanowiska pracy załącznik 20_Klauzula informacyjna w związku z przet danych osobowych wnioskodawców ubiegajacych się o ref kosztów wyposażeniadoposażenia stanowiska pracy.pdf 2022-07-07 13:48:22 Ossowski Rafał
21_Klauzula informacyjna dla osoby ubiegajacej się o przyznanie jednorazowych srodków na podjęcie działalnosci gospodarczej załącznik 21_Klauzula informacyjna dla osoby ubiegajacej się o przyznanie jednorazowych srodków na podjęcie działalnosci gospodarczej.pdf 2022-07-07 13:48:34 Ossowski Rafał
22_Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych poręczyciela załącznik 22_Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych poręczyciela.pdf 2022-07-07 13:48:47 Ossowski Rafał
23_Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych współmałżonka poręczyciela załącznik 23_Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych współmałżonka poręczyciela.pdf 2022-07-07 13:48:57 Ossowski Rafał
24_Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych współmałżonka wnioskodawcy ubiegajacego sie o pomoc publiczną załącznik 24_Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych współmałżonka wnioskodawcy ubiegajacego sie o pomoc publiczną.pdf 2022-07-07 13:49:08 Ossowski Rafał
25_Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych członków Powiatowej Rady Rynku Pracy Powiatu Słubickiego załącznik 25_Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych członków Powiatowej Rady Rynku Pracy Powiatu Słubickiego.pdf 2022-07-07 13:49:18 Ossowski Rafał
26_Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku składania wniosku lub skargi załącznik 26_Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku składania wniosku lub skargi.pdf 2022-07-07 13:49:28 Ossowski Rafał
27_Klauzula informacyjna dla użytkowników SEPI załącznik 27_Klauzula informacyjna dla użytkowników SEPI.pdf 2022-07-07 13:49:45 Ossowski Rafał
28_Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby monitoringu wizyjnego załącznik 28_Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby monitoringu wizyjnego.pdf 2022-09-19 12:40:37 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 06.05.2022 10:56
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2022 08:21
Liczba wyświetleń: 440

1 |