niedowidacy
   
 
drukuj

2010-07-14 11:07:07

Statut


 


Załącznik do uchwały
Rady Powiatu Słubickiego
Nr XXXIII/189/21
z dnia 26 października 2021 r.

 

                              STATUT                              

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

W SŁUBICACH

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

1.  Powiatowy Urząd Pracy jest samodzielną jednostką budżetową, organizacyjnie wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej Powiatu Słubickiego.

2.  Terenem działania Powiatowego Urzędu Pracy  jest Powiat Słubicki, w skład którego wchodzą gminy: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice.

3.  Siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy jest Miasto Słubice.

 

§ 2.

 

1.  Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie aktów prawnych regulujących, usytuowanie i kompetencje publicznych służb zatrudnienia, w szczególności:

1)      ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1100 ze zm.) zwanej
w statucie „ustawą”;

2)      ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.);

3)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity -
Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.);

4)      ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1282);

5)      ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

 

II. ZADANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

 

§ 3.

 

1.  Powiatowy Urząd Pracy wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy wynikające z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2.  Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności należy:

1)      opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;

2)      pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań
z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3)      udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej
w ustawie;

4)      udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

5)      udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;

6)      kierowanie bezrobotnych do realizatora działań aktywizacyjnych, któremu marszałek województwa zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych;

7)      realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szczególności udzielanie pomocy pracodawcom poprzez finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy;

8)      rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

9)      inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

10)    inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;

11)      opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia;

12)      inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

13)      współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

14)      współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, realizacji Programu Aktywizacja i Integracja oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym;

15)      współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych;

16)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

17)      wydawanie decyzji o:

a)     uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,

b)    przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,

c)     obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,

d)    odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a ustawy;

18)      realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c ustawy, oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8a ustawy;

19)      realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c ustawy, w szczególności przez:

a)     realizowanie działań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw oraz innymi podmiotami uprawnionymi do realizacji działań sieci EURES,

b)    realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw;

20)      realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;

21)      badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 i art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

22)      realizowanie zadań związanych z podejmowaniem przez cudzoziemców pracy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

23)      organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;

24)      opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;

25)      realizowanie   projektów   w   zakresie    promocji   zatrudnienia,  w   tym          przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;

26)      inicjowanie  i  realizowanie badań  i  analiz  wykorzystywanych w działaniach prowadzonych przez urzędy pracy;

27)      organizacja i realizowanie programów specjalnych;

28)      realizowanie  programów  regionalnych na podstawie porozumienia  zawartego
z wojewódzkim urzędem pracy;

29)      przetwarzanie informacji o bezrobotnych, poszukujących pracy i cudzoziemcach zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

30)      współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestru centralnego;

31)      inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

 

III. ORGANIZACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

 

§ 4.

 

1.  Powiatowym Urzędem Pracy kieruje i zarządza dyrektor.

2.  Dyrektor wydaje zarządzenia, które obowiązują wszystkich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

3.  Podczas nieobecności dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.

4.  Szczegółową organizację i zasady działania Powiatowego Urzędu Pracy określa regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy.

 

§ 5.

 

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach są pracownikami samorządowymi.


Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
STATUT PUP_XXXIII 189 21 w spr nadania statutu PUP w Słubicach załącznik STATUT PUP_XXXIII 189 21 w spr nadania statutu PUP w Słubicach.pdf 2021-11-02 08:41:46 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 14.07.2010 10:07
Data ostatniej modyfikacji: 02.11.2021 13:49
Liczba wyświetleń: 10510

1 |