niedowidacy
   
 
drukuj

2010-07-14 11:07:07

Statut


 


POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

W SŁUBICACH

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

 • 1. Powiatowy Urząd Pracy jest samodzielną jednostką budżetowa, organizacyjnie wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej Powiatu Słubickiego.
 • 2. Terenem działania Powiatowego Urzędu Pracy jest Powiat Słubicki, w skład którego wchodzą gminy: Cybinka, Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice.
 • 3. Siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy jest Miasto Słubice.

 

§ 2.

 

 • 1. Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie aktów prawnych regulujących, usytuowanie i kompetencje organów zatrudnienia:

 

 • 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j Dz. z 2015 poz. 149 z zm ), zwanej w statucie: „ustawą";
 • 2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. );
 • 3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 późn. zm.);
 • 4) ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. );
 • 5) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. );

 

II. ZADANIA POWIATOWEGO URZEDU PRACY

 

                                          

    § 3.

 

 • 1. Powiatowy Urząd Pracy wykonuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy wynikające z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z późniejszymi zmianami.


 • 2. Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy w szczególności należy:

1)  opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;

2)  pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3)  udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie;

4)  udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;

5)  udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową;

6)  rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

7)  inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

8)  inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych niż powiatowy urząd pracy instytucjach i organizacjach;

9)   inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;

10)  opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz  organów zatrudnienia;

11)  inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

12)  współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji  zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

13) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;

14) współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji dotyczących lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu pracy;

15)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

16)  wydawanie decyzji o:

   a)  uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie  

   statusu bezrobotnego,

   b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu  

   wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i  

   innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z  

   zawartych umów,

   c)  obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych   
   świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,

   d)  odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie 
   pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub
   przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz innych świadczeń finansowanych z
   Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
   zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 Nr 69, poz. 415 z późn. zm. );

17)  realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 Nr 69, poz. 415 z późn. zm. );

18)   realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 Nr 69, poz. 415 z późn. zm. ), w szczególności przez:

   a)  realizowanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy,  
   samorządami województw, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,

   b) realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na 
   terenie działania tych partnerstw;

19)  realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;

20)  badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;

21)  organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;

22)  opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;

23)  realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;

24)  organizacja i realizowanie programów specjalnych;

25)  udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie, innym instytucjom rynku pracy lub podmiotom, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 Nr 69, poz. 415 z późn. zm. ), oraz innym podmiotom publicznym albo podmiotom niebędącym podmiotami publicznymi, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji;

26) współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 Nr 69, poz. 415 z późn. zm. );

27)   inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

 

§ 4.

 

 • 1. W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy właściwym organem jest Starosta Słubicki.
 • 2. Powiatowa rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo- doradczym Starosty Słubickiego.

 

III. ORGANIZACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

 

§ 5.

 

 • 1. Powiatowym Urzędem Pracy kieruje i zarządza dyrektor.
 • 2. Dyrektor wydaje zarządzenia, które obowiązują wszystkich pracowników urzędu pracy.
 • 3. Zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności.
 • 4. Szczegółową organizację i zasady działania urzędu określa regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

 

§ 6.

 

 • 1. Decyzje administracyjnych w sprawach związanych z realizacją zadań i kompetencji w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu podejmuje Starosta Słubicki.
 • 2. Starosta Słubicki może w formie pisemnej upoważnić dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy do załatwiania w jego imieniu spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.
 • 3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, może być na wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy udzielone także innym pracownikom urzędu.

 

§ 7.

 

 • 1. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach są pracownikami samorządu powiatowego.
 • 2. Zasady wynagradzania pracowników urzędu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50, poz. 398) oraz Regulamin wynagradzania Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

§ 8.

 

Szczegółową strukturę oraz szczegółowy zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Urzędu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Urzędu i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Słubickiego.  

 

§ 9.

 

Statut wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Zarządu Powiatu Słubickiego w sprawie nadania niniejszego Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Słubicach.  

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 10.

 

1. Powiatowy Urząd Pracy używa pieczątki podłużnej o treści:

 

POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Mickiewicza 3

69-100 SŁUBICE

 

2. Powiatowy Urząd Pracy ma nadany NIP 598-14-78-145, oraz  REGON                  

    211027932              

§ 11.

Zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy dokonywane są uchwałą Rady Powiatu w Słubicach.


Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Uchwała oraz Statut PUP SŁUBICE załącznik STATUT_PUP_SŁUBICE.pdf 2011-04-12 09:43:57 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 14.07.2010 10:07
Data ostatniej modyfikacji: 25.03.2016 08:58
Liczba wyświetleń: 9576

1 |