niedowidacy
   
 
drukuj

2022-10-04 10:20:49

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy (04.10.2022r) -Pośrednik pracy-stażysta.


AKTUALIZACJA: (26.10.2022r) WYNIK NABORU

 

OA.110.12.2022.JK                                                                             

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE:

POŚREDNIK PRACY-STAŻYSTA

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022, poz. 530 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pośrednik pracy-stażysta wybrana została Pani Karolina Łukaszewicz zam. Słubice, która spełniła wymogi  formalne określone w ogłoszenu o naborze, ponadto kandydat wykazał się wystarczająca wiedzą wymaganą w ogłoszeniu.

 


OA.110.12.2022.JK          

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: POŚREDNIK PRACY-STAŻYSTA

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada  2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że w wyniku wstępnej selekcji do następnego etapu rekrutacji został zakwalifikowany jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

    Imię i Nazwisko:                                       

1. Pani Karolina Łukaszewicz, zam. Słubice

Jednocześnie informuję, że rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 25 października 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

 


OA.110.12.2022.JK

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

 

Nazwa i adres jednostki: POWIATOWY URZĄD PRACY, ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice

Określenie stanowiska:  wolne stanowisko urzędnicze – Pośrednik pracy-stażysta.

          

Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

Ogólne obowiązki każdego pracownika PUP określa § 18 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Słubicach. Do obowiązków merytorycznych pracownika na wolnym stanowisku pracy będzie należało w szczególności:

1.    świadczenie usług pośrednictwa pracy zgodnie z warunkami realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy wskazanymi w obowiązujących przepisach

2.    udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

3.    pozyskiwanie ofert pracy;

4.    upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;

5.    udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;

6.    informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

7.    inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;

8.    współdziałanie powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;

9.    informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

10.  realizacja pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES.

11.  promowanie usług oraz instrumentów rynku pracy oraz innych zadań realizowanych przez urząd.

12.  realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami.

13.  realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

14.  Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych w zakresie zadań lezących w kompetencji Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

 

Wymagania niezbędne:

1.     posiadanie obywatelstwa polskiego,

2.     ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

3.     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

4.     posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku, w tym praca przy komputerze w wymiarze co najmniej 4 h,

5.     posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia średniego z minimum 1 rocznym stażem pracy (osoba nie mająca wykształcenia wyższego nie będzie mogła awansować po roku na stanowisko pośrednika pracy),

6.     sprawne i biegłe pisanie na komputerze,

7.     znajomość programu WORD, EXEL

8.     dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych,

9.     osoba musi się cieszyć nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe, pożądane:

1.     znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity - Dz.U. z 2022 r., poz. 690 ze zm.), Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 667 ze zm.).

Wskazanie wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

-wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się zatrudnienie (zał. nr 1 do ogłoszenia),

-oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,  o posiadaniu obywatelstwa polskiego, braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP informacji o wynikach  naboru oraz oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność (zał. nr 2 do ogłoszenia),

-podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą RODO (zał. nr 3 do ogłoszenia),

-kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat, zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.    praca przy komputerze,

2.    praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze budynku,

3.    praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4.    praca głównie siedząca,

Informacja czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%: Nie

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób,    o których mowa w ust. 1 art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy :

-przesłać pocztą do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, bądź

-złożyć w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice po uprzednim omówieniu terminu wizyty pod nr 95 758 36 08

w terminie do dnia 17 października 2022 r. do godz. 12:00  (liczy się data wpływu do Urzędu),  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: pośrednik pracy-stażysta”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru jest dwuetapowa.

Po upływie terminu do składania dokumentów aplikacyjnych kandydaci którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu  o naborze  zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (II etap).

Dokumenty kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych lub złożyli oferty po terminie, zostaną odesłane na adres wskazany w ofercie złożonej w ramach naboru, zaś kandydatów nieprzyjętych do pracy mogą zostać odebrane w dziale Ogólno-Organizacyjnym po uprzednim umówieniu terminu ich odbioru pod nr 95 758 36 08 w terminie do 17 listopada 2022 r.

Informacja  o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.


 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE -zał_1 załącznik KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE -zał_1.pdf 2022-10-04 10:22:23 Ossowski Rafał
Zbiorcze Oświadczenie- zał_2 załącznik Zbiorcze Oświadczenie- zał_2.pdf 2022-10-04 10:22:35 Ossowski Rafał
Zgoda na PDO oraz klauzula RODO-zał_3 załącznik Zgoda na PDO oraz klauzula RODO-zał_3.pdf 2022-10-04 10:22:51 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 04.10.2022 09:20
Data ostatniej modyfikacji: 26.10.2022 12:50
Liczba wyświetleń: 43