niedowidacy
   
 
drukuj

2022-09-28 13:26:39

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy (28.09.2022r) - Referent


AKTUALIZACJA (26.10.2022r.) WYNIK NABORU

OA.110.11.2022.JK                                                                             

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE: REFERENT

 

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022, poz. 530 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referent, wybrana została Pani Marta Łopacińska zam. Słubice, która spełniła wymogi  formalne określone w ogłoszenu o naborze, ponadto kandydat wykazał się wystarczająca wiedzą wymaganą w ogłoszeniu.

 


 

OA.110.11.2022.JK          

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENT

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada  2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach informuje, że w wyniku wstępnej selekcji do następnego etapu rekrutacji został zakwalifikowany jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze:

Imię i Nazwisko:                                       

1. Pani Marta Łopacińska, zam. Słubice

Jednocześnie informuję, że rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 25 października 2022 r.  o godz. 11:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach.

 


OA.110.12.2022.JK

 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

 

Nazwa i adres jednostki: POWIATOWY URZĄD PRACY, ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice

Określenie stanowiska:  wolne stanowisko urzędnicze – referent.                  

Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

Ogólne obowiązki każdego pracownika PUP określa § 18 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Słubicach. Do obowiązków pracownika na wolnym stanowisku pracy będzie należało w szczególności:

1.  obsługa formalno-merytoryczna wniosków oraz przygotowywanie, monitorowanie, realizowanie oraz rozliczanie umów dotyczących:

a.   refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;

b.    zatrudnienia wspieranego i innych zadań realizowanymi przez urząd o których mowa w ustawie o zatrudnianiu socjalnym;

c.    prac interwencyjnych;

d.    prac społecznie użytecznych;

e.    zwrotu części kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych;

f.     organizacji staży, w tym organizacji stażu na zasadach bonu stażowego;

g.    bonem na zasiedlenie;

h.    dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia;

i.    dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa;

j.     innych ustawowych form pomocy wskazanych przez Dyrektora PUP lub Kierownika CAZ;

2.  przygotowywanie i przekazanie dyspozycji wypłaty środków do Działu Finansowo--Księgowego;

3.    przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w ramach realizowanych  zadań przez referat,  a także ich przekazywanie dla stanowiska zajmującego się sprawozdawczością z pomocy publicznej;

4.    planowanie środków finansowych na udzielanie osobom uprawnionym pomocy w zakresie realizowanych zadań oraz bieżące prowadzenie ich monitoringu rzeczowego;

5.  monitorowanie stopnia zaangażowania środków finansowych w wyniku zawieranych umów i rozpatrywanych wniosków;

6.    przygotowywanie wykazów, o których mowa w art. 59b ustawy;

7.    realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;

8.    realizacja zadań realizowanych przez powiatowe urzędu pracy wymienionych  w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

Wymagania niezbędne:

1.    posiadanie obywatelstwa polskiego,

2.    ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,

3.  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

4.   posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku, w tym praca przy komputerze w wymiarze co najmniej 4 h,

5.     posiadanie wykształcenia co najmniej średniego,

6.     sprawne i biegłe pisanie na komputerze,

7.     znajomość programu WORD, EXEL

8.     dobra znajomość obsługi urządzeń biurowych,

9.     osoba musi się cieszyć nieposzlakowaną opinią.

Wymagania dodatkowe, pożądane:

1. znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity - Dz.U. z 2022 r., poz. 690 ze zm.) oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Wskazanie wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

-wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się zatrudnienie (zał. nr 1 do ogłoszenia),

-oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,  o posiadaniu obywatelstwa polskiego, braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP informacji o wynikach  naboru oraz oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie wykonywał w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność (zał. nr 2 do ogłoszenia),

-podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą RODO ( zał. nr 3 do ogłoszenia),

-kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat, zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.    praca przy komputerze,

2.    praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku,

3.    praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

4.    praca głównie siedząca,

Informacja czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%:Nie

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób,o których mowa w ust. 1 art. 13a ustawy o pracownikach samorządowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy :

-przesłać pocztą do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, bądź

-złożyć w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach ul. Mickiewicza 3, 69-100 Słubice po uprzednim omówieniu terminu wizyty pod nr 95 758 36 08

w terminie do dnia 13 października 2022 r. do godz. 12:00   (liczy się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: referent.”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Procedura naboru jest dwuetapowa.

Po upływie terminu do składania dokumentów aplikacyjnych kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu  o naborze, zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (II etap).

Dokumenty kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych lub złożyli oferty po terminie, zostaną odesłane na adres wskazany w ofercie złożonej w ramach naboru, zaś kandydatów nieprzyjętych do pracy, mogą zostać odebrane w dziale Ogólno-Organizacyjnym po uprzednim umówieniu terminu ich odbioru pod nr 95 758 36 08 w terminie do 13 listopada 2022 roku. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja  o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.


 

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE -zał_1 załącznik KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE -zał_1.pdf 2022-09-28 13:27:00 Ossowski Rafał
Zbiorcze Oświadczenie- zał_2 załącznik Zbiorcze Oświadczenie- zał_2.pdf 2022-09-28 13:27:19 Ossowski Rafał
Zgoda na PDO oraz klauzula RODO-zał_3 załącznik Zgoda na PDO oraz klauzula RODO-zał_3.pdf 2022-09-28 13:27:37 Ossowski Rafał

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 28.09.2022 12:26
Data ostatniej modyfikacji: 26.10.2022 12:48
Liczba wyświetleń: 49