niedowidacy
   
 
drukuj

2018-01-22 13:40:30

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA UDZIELENIE WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2018 ORAZ DOSTĘPNOŚĆ FORM POMOCY -aktualizacjaOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA UDZIELENIE WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2018 ORAZ DOSTĘPNOŚĆ FORM POMOCY-aktualizacja

 

AKTUALNOŚĆ INFORMACJI: NA DZIEŃ 31 STYCZNIA 2018 R.

 

Powiatowy Urząd Pracy w  Słubicach informuje, że dokonano wybory form aktywizacji i podziału środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację poszczególnych form wsparcia w roku 2018 na podstawie otrzymanego zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację poszczególnych programów i form wsparcia oraz jego aktualną dostępność przedstawia poniższa tabela.

Złożenie wniosku nie oznacza gwarancji udzielenia wsparcia. Podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku  jest jego kompletne złożenie i spełnienie przez wnioskodawcę warunków formalno-merytorycznych oraz prawnych określonych w obowiązujących przepisach prawa i założeniach programu, a także posiadanie środków finansowych przeznaczonych na konkretny cel w dniu rozpatrywania wniosku. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Wnioski rozpatrywane są w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi realizacji form pomocy w roku 2018:

-wnioski o organizację stażu spełniające wymogi formalno-merytoryczne będą uwzględniane wyłącznie w sytuacji zadeklarowania efektywności zatrudnieniowej na okres co najmniej 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy mając na względzie aktualną możliwość ich rozpatrywania wyłącznie w ramach programów unijnych (środki algorytmiczne zostały rozdysponowane); organizatorzy, którzy w roku 2016-2018 nie wywiązali się z deklaracji zatrudnienia z przyczyn nieuzasadnionych wnioski nie będą uwzględniane;

-wnioski o udzielenie pomocy, z wyłączeniem dofinansowań na podjęcie działalności gospodarczej spełniające wymogi formalno-merytoryczne będą uwzględniane wyłącznie w sytuacji kiedy:

---będzie deklaracja efektywności zatrudnieniowej po zakończeniu finansowania  i okresu ustawowego obowiązkowego utrzymania stanowiska pracy co najmniej 1 miesiąc

---udział ilości pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy ze środków Funduszu Pracy w momencie składania wniosku uwzględniając wnioskowaną pomoc nie przekroczy 50 % ogólnego stanu zatrudnienia u wnioskodawcy (np. wnioskodawca zatrudnia 2 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 1 pracownika w ramach zatrudnienia subsydiowanego w związku z tym w sytuacji ubiegania się o udzielenie pomocy w ramach dodatkowego zatrudnienia subsydiowanego wniosek nie będzie uwzględniony, gdyż obecny stan zatrudnienia subsydiowanego stanowi już 50 % załogi);

---wnioski o skierowanie na wskazane szkolenie spełniające wymogi formalno-merytoryczne będą uwzględniane wyłącznie w sytuacji przedłożenia uprawdopodobnienia zatrudnienia/samozatrudnienia oraz w sytuacji braku możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy w ramach dostępnych ofert pracy w tutejszym urzędzie.

---ustala się maksymalną łączną ilość subsydiowanych stanowisk pracy w jednym podmiocie uruchomionych w roku 2018 na poziomie 3 stanowisk

Wnioski rozpatrywane będą do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na konkretny cel, nie dłużej niż do końca 2018 roku!

Wnioski o udzielenie wsparcia można pobrać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach (ul. Mickiewicza 3) w godzinach jego urzędowania lub na stronie internetowej www.pupslubice.pl w zakładce pliki do pobrania.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy urzędu.


Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być podstawą roszczenia do zawarcia umowy i udzielenia wsparcia.

Informacje o artykule

Autor: Robert Martyn
Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 22.01.2018 12:40
Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2018 09:36
Liczba wyświetleń: 767