niedowidacy
   
 
drukuj

2014-03-04 13:31:07

Program aktywizacji osób bezrobotnych do 25 roku życia


Środki finansowe na realizację programu rynku pracy w 2014 przeznaczonego dla osób bezrobotnych do 25 roku życia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją znak DF-I-4021-4-1-AŁ/12 z dnia 24.02.2014 roku przyznał na wniosek Starosty dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych do 25 roku życia w kwocie 341,0 tys. zł.

 

Sposób rozdysponowania przyznanych środków przedstawia tabela nr 1.

           

 

Tabela 1.

 

Forma aktywizacji zawodowej

Plan (w zł)

 
 

Staż

150.000,00

 

Refundacja koszt. doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

90.000,00

 

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

90.000,00

 

Koszt przejazdu w związku z odbywaniem stażu

9.000,00

 

Koszt opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w związku z odbywaniem  stażu

2.000,00

 

OGÓŁEM

341.000,00

 

 

           

Dnia 28.01.br. Powiatowy Urząd Pracy  Słubicach na podstawie ogłoszonego naboru wniosków na realizację programu aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia wystąpił o przyznanie dodatkowych środków FP w kwocie 694,5 tys. zł. W ramach której programem planowano objąć 100 osób bezrobotnych do 30 roku życia. Po złożeniu wniosków na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zmieniono docelową grupę osób wobec której mogą zostać skierowane działania w ramach przedmiotowego naboru w taki sposób, że obniżono wiek uczestników z 30 lat do 25 roku życia. Wobec ograniczonych środków przyznanych na realizacje programu w województwie lubuskim przyznano środki niższe niż planowano o około 51 %.

Rozdysponowanie środków na ww. formy aktywizacji zawodowej uwzględnia wszystkie formy aktywizacji zawodowej zaplanowane do realizacji w złożonym wniosku o dodatkowe środki FP. Niemniej jednak mając na uwadze wysokość środków jaka została przeznaczona na realizacje programu niezbędne jest zmniejszenie zakresu planowanych uczestników, którzy mogą wziąć udział w programie w porównaniu z zaplanowanymi ilościami w pierwotnym wniosku.

Rozdysponowanie przyznanych środków w sposób przedstawiony w ww. tabeli umożliwi aktywizację dodatkowej grupy 49 osób bezrobotnych do 25 roku życia przy średnim koszcie uczestnictwa w programie wynoszącym 6,96 tys. zl na osobę. W ramach programu planuje się do realizacji następujące zadania:

  • skierowanie na trzymiesięczny staż 39 osób oraz udzielenie wsparcia towarzyszącego dla osób odbywających staż w postaci zwrotu kosztów przejazdu (9 osób przy średniej kwocie refundacji 1,0 tys. zł) oraz zwrotu kosztów opieki ( 2 osoby przy średniej refundacji na osobę w wysokości 1,0 tys. zł);
  • udzielenie dla 5 osób dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej przy średniej kwocie dofinansowania na uczestnika w wysokości 18,0 tys. zł;
  • wyposażenie lub doposażenie 5 nowych stanowisk pracy przy średniej kwocie refundacji w wysokości 18,0 tys. zł.

 

Zaplanowana efektywność zatrudnieniowa w programie wynosi minimum
73 %.

 

Osoby bezrobotne do 25 roku życia  lub pracodawcy chętni do wzięcia udziału w programie proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Słubicach – pośrednikami pracy (957583608). Zadania realizowane są do wyczerpania przyznanego limitu. 


Informacje o artykule

Autor: Robert Martyn
Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 04.03.2014 12:31
Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2014 12:32
Liczba wyświetleń: 1088