niedowidacy
   
 
drukuj

2014-01-15 08:33:23

Środki finansowe na realizację programów rynku pracy 2014 –projekt systemowy 6.1.3.


Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia 23 grudnia 2013 r.( znak:DF-4021-a-4-17-JW/13)  przyznał środki Funduszu Pracy w kwocie 3.074,5 tys. zł na realizację w roku 2014 programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego tj. projektu ‘Zadbaj o przyszłość…”

Mając na uwadze wysokość przeznaczonych środków oraz realizację założonych celów dokonano podziału przyznanych środków w sposób przedstawiony w tabeli nr 1, które zostały zaopiniowane przez Powiatową radę Zatrudnienia oraz zatwierdzone przez Starostę.

W ramach przyznanych środków planuje się realizację następujących zadań:  

·         skierowanie do odbycia stażu 234 osób przez średni okres 4 miesięcy oraz udzielenie wsparcia towarzyszącego dla osób odbywających staż w postaci zwrot kosztów przejazdu dla 26 osób przy średniej kwocie zwrotu w wysokości 1,2 tys. na osobę oraz zwrot kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną dla 16 osób przy średniej kwocie zwrotu na osobę w wysokości 1,0 tys. zł,

·         skierowanie na szkolenia 20 osób bezrobotnych przy średnim czasookresie ich trwania 2 miesiące i średniej należności dla jednostki szkolącej w kwocie 2,8 tys. zł.,

·         refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 34 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych  przy średniej kwocie refundacji jednego miejsca pracy w wysokości 19,0 tys. zł,

·         dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla 55 osób bezrobotnych w średniej kwocie dofinansowania w wysokości 19,0 tys. zł,

 

Kwoty środków Funduszu Pracy, o których mowa wyżej, obowiązuje do czasu ustalenia ostatecznych kwot na podstawie ustawy budżetowej na rok 2014 i będą w razie zmiany wysokości przyznanego limitu, skorygowane stosowanie do wysokości ostatecznie określonego limitu po zatwierdzeniu ustawy budżetowej na rok następny.

 

Tabela nr 1. Plan finansowy projektu (w zł).

 

Forma aktywizacji zawodowej

Plan (w zł)

Staż

1214962,81

Szkolenia bezrobotnych i innych uprawnionych osób

121323,37

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

646000,00

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

1045000,02

Koszt przejazdu dla osób odbywających staż

31200,00

Koszt opieki nad dzieckiem i osobą zależną

16000,00

Ogółem

3074486,20

 

Uczestnicy projektu:

Projekt będzie realizowany zgodnie z kryteriami dostępu i będzie obejmować wsparciem osoby bezrobotne w następujących proporcjach:

a) co najmniej 50% uczestników projektu muszą stanowić osoby powyżej 50 roku życia i/lub

osoby młode poniżej 25 roku życia. W stosunku do osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia

minimum 30 % spośród nich stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET);

b) co najmniej 30% uczestników stanowią osoby długotrwale bezrobotne;

c)bezrobotne osoby niepełnosprawne mają stanowić proporcję co najmniej taką samą jak proporcja osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na dzień sporządzenia wniosku o dofinansowanie).

d) wsparciem w ramach projektu objęte zostaną wszystkie osoby figurujące w rejestrze powiatowego urzędu pracy, które uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty.

 

Efektywność zatrudnieniowa:

Projekt ma także uwzględniać wytyczne w zakresie uzyskania zatrudnienia przez uczestników projektu w następujących proporcjach:

a) min. 35% uczestników będących w wieku 50+ lub

b) min. 40% uczestników w wieku poniżej 30 lat lub

c) min. 20% niepełnosprawnych uczestników lub

d) min. 30% uczestników długotrwale bezrobotnych lub

e) min. 45% uczestników nie należących do żadnej z wymienionych grup

 

Wskazanie zadania będą realizowane do momentu wyczerpania limitu z zachowaniem wyżej wymienionych zasad.

 

W ramach projektu przede wszystkim będą realizowane wnioski spełniające kryteria dostępności oraz efektywności zatrudnieniowej.  Każdy wniosek musi być zgodny pod względem formalnym i merytorycznym  z obowiązującymi przepisami prawa. 

Informacje o artykule

Autor: Robert Martyn
Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 15.01.2014 07:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1127