niedowidacy
   
 
drukuj

2014-01-03 10:23:07

Środki finansowe na realizację programów rynku pracy 2014 -algorytm


Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia 13 grudnia 2013 r.( znak:DF-4021-rm-4-16-JW/13)  przyznał środki Funduszu Pracy w kwocie 1.266,1 tys. zł na realizację w roku 2014 programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Mając na uwadze wysokość przeznaczonych środków oraz realizację założonych celów dokonano podziału przyznanych środków algorytmicznych w sposób przedstawiony w tabeli nr , które zostały zaopiniowane przez Powiatową radę Zatrudnienia oraz zatwierdzone przez Starostę. W ramach przyznanych smrodków planuje się realizację następujących zadań:  

·         skierowanie do odbycia stażu 26 osób przez okres 3 miesięcy,

·         dofinansowanie studiów podyplomowych dla 2 osób przy średniej kwocie dofinansowania w wysokości 5,4 tys. zł,

·         skierowanie na szkolenia 19 osób bezrobotnych przy średnim czasookresie ich trwania 2 miesiące i średniej należności dla jednostki szkolącej w kwocie 2,3 tys. zł.,

·         subsydiowanie zatrudniania przez okres średni 6 miesięcy 30 osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych przy miesięcznej kwocie dofinansowania w wysokości 797 zł brutto na osobę wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne,

·         skierowanie do zatrudnienia w ramach robót publicznych 25 osób przez okres 4 miesięcy przy miesięcznej kwocie dofinansowania w wysokości 837 zł brutto na osobę wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne,

·         skierowanie celem odbycia prac społecznie użytecznych przez średni okres 10 miesięcy 50 osób bezrobotnych,

·         refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 21 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych  przy średniej kwocie refundacji jednego miejsca pracy w wysokości 17,1 tys. zł,

·         dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla 13 osób bezrobotnych w średniej kwocie dofinansowania w wysokości 17,7 tys. zł,

·         udzielenie dla 2 osób pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia przy średniej wysokości 7,2 tys. zł,

·         zwrot kosztów przejazdu dla 20 osób przy średniej kwocie zwrotu w wysokości 0,5 tys. na osobę,

·         zwrot kosztów opieki na dzieckiem lub osoba zależną dla 10 osób przy średniej kwocie zwrotu na osobę w kwocie 0,98 tys. zł,

·         przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki dla 2 osób bezrobotnych przez okres 10 miesięcy,

·         skierowanie na badania lekarskie 15 osób bezrobotnych celem określenia ich zdolności do podjęcia pracy.

 

Kwoty środków Funduszu Pracy, o których mowa wyżej, obowiązują do czasu ustalenia ostatecznych kwot na podstawie ustawy budżetowej na rok 2014 i będą w razie zmiany wysokości przyznanego limitu, skorygowane stosowanie do wysokości ostatecznie określonego limitu po zatwierdzeniu ustawy budżetowej na rok następny.

 

Tabela nr 1. Propozycja rozdysponowania przyznanych środków (w zł)

 

Forma aktywizacji zawodowej

Plan (w zł)

Staż

176025,00

Dofinansowanie studiów podyplomowych

15451,00

Szkolenia bezrobotnych i innych uprawnionych osób

99920,00

Prace interwencyjne

153487,00

Roboty publiczne

83700,00

Prace społecznie użyteczne

96000,00

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

359100,00

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

230285,00

Pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia

14400,00

Koszt przejazdu oraz zakwaterowania

10000,00

Koszt opieki nad dzieckiem i osobą zależną

9760,00

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, o którym mowa w art. 55 ustawy

16472,00

Badania lekarskie, psychologiczne i specjalistyczne, o których mowa w art. 2 ust. 3, art.. 40 ust. 5 ustawy (za wyjątkiem związanych ze skierowaniem na staż, szkolenie i przygotowanie zawodowe)

1500,00

Ogółem

1266100,00

 

 

Wskazanie zadania będą realizowane do momentu wyczerpania limitu z zachowaniem zasad osiągniecia jak najwyższej efektywności zatrudnieniowej (przyjęcie aktywizowanej osoby do pracy po zakończeniu udziału w odpowiedniej formie pomocy) oraz kosztowej  (jak najniższy koszt aktywizacji osoby). 

Informacje o artykule

Autor: Robert Martyn
Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 03.01.2014 09:23
Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2014 09:27
Liczba wyświetleń: 1045