niedowidacy
   
 
drukuj

2012-11-29 10:29:33

Zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. . Dz. U. z 2022 r. poz. 690):

1.      Opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;

2.      Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;

3.      Udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie;

4.      Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;

5.       Udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową;

6.      Rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;

7.      Inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;

8.      Inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych niż powiatowy urząd pracy instytucjach i organizacjach;

9.      Inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych;

10.  Opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;

11.  Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

12.  Współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;

13.  Współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;

14.  Współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji dotyczących lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu pracy;

15.  Przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;

16.  Wydawanie decyzji o:

a.       uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,

b.      przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,

c.       obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,

d.      odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a;

17.  Realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia;  

18.  Realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności przez:

a.       realizowanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,

b.      realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw;

19.  Realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;

20.  Badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;

21.  Organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;

22.  Opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;

23.  Realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;

24.  Organizacja i realizowanie programów specjalnych;

25.  Udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie, innym instytucjom rynku pracy lub podmiotom, o których mowa w art. 24 ust. 1, oraz innym podmiotom publicznym albo podmiotom niebędącym podmiotami publicznymi, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji;

26.  Współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych zawierających dane dotyczące rynku pracy, instytucji rynku pracy, projektów, udzielonej pomocy i świadczeń, a także dane dotyczące poszukujących pracy, bezrobotnych, pracodawców i ofert pracy, gromadzone przez publiczne służby zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy;

27.  Inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.

 

Zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tj. z dnia 11 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 721 ze zm.):

1.      Opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

2.      Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób;

3.      Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie;

4.      Przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;

5.      Realizacja zadań związanych z:

a.       zwrotem kosztów:

·         adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

·          adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;

·         zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa powyżej.,

b.      wyposażenia stanowiska pracy;

c.        pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy;

6.      Zlecanie zadań dla fundacji i organizacji pozarządowych w zakresie rehabilitacji zawodowej o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym z dnia 7 lutego 2008 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 172);

7.      Kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej, do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej;

8.      Współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów;

9.      Doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne;

10.  Współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

Zadania wynikające z ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc prac (Dz. U. rok 2013 poz. 1291)

1.        dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy, w tym:

a.        przyjmowanie, weryfikacja pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz ewidencja wniosków o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników objętych rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy.

b.       informowanie wnioskodawców o sposobie rozpatrzenia wniosku, przygotowanie pism w sprawie uzupełnień braków we wniosku.

c.        przygotowanie pism w sprawie wystąpienia do dysponenta Funduszu Pracy o przyznanie limitu wydatków na dofinansowanie kosztów szkolenia finansowanych na podstawie ustawy.

d.       przygotowywanie umów o dofinansowanie kosztów szkolenia.

e.        przygotowywanie odmowy w formie pisemnej zawarcia z przedsiębiorcą umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia.

f.         przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przekazania jednorazowo przedsiębiorcy w określonym ustawowo terminie o dofinansowanie kosztów szkolenia.

g.        przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania postanowień umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia, wydatkowania środków Funduszu Pracy otrzymanych na podstawie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków Funduszu Pracy.

h.       monitoring oaz rozliczanie zawartych umów o dofinansowanie kosztów szkolenia.

i.         prowadzenie wszelkich zadań związanych ze  zwrotem otrzymanego dofinansowania. 

j.         przygotowywanie miesięcznej informacji dotyczącej wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkoleń, o których mowa w art. 18 ust. 1.

k.       promowanie oraz przygotowanie informacji związanych z możliwością otrzymania dofinansowania na stronie internetowej urzędu, biuletynie informacji publicznej urzędu oraz w jego siedzibie.

Pozostałe zadania:

1.      Realizacja wszelkich spraw związanych z dokonywaniem zgłoszenia osób bezrobotnych do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego oraz dokonywanie ich wyrejestrowywania z ubezpieczenia oraz zgłoszenia zmiany danych w tym zakresie;

2.      Wydawanie zaświadczeń w zakresie realizowanych spraw;

3.      Naliczanie i odprowadzanie naliczanego podatku od wypłaconych świadczeń;

 

 


 

Informacje o artykule

Autor: Robert Martyn
Zredagował(a): Rafał Ossowski
Data powstania: 29.11.2012 09:29
Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2022 09:59
Liczba wyświetleń: 7247